Zámer prenechania majetku obce do odplatného užívania formou VOS – Bufet ZOR_Miloslavov