Obec Miloslavov prijme učiteľa/učiteľku do Materskej školy s termínom nástupu 01.06.2024

Žiadosť je potrebné podať na adrese:
Obec Miloslavov
Radničné námestie 181/1
900 42 Miloslavov

alebo e-mailom:

Ďalšie informácie poskytneme telefonicky na:

  • 0918 666 287 (obecný úrad),
  • 0907 711 844 (MŠ).

Základná zložka mzdy (v hrubom):

V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

K žiadosti je potrebné priložiť:

  • profesijný životopis,
  • doklad o vzdelaní (fotokópie) v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 138/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
  • žiadosť o prijatie do zamestnania.