Obecné zastupiteľstvo Obce Miloslavov (OZ) sa zišlo na svojom 4.  zasadnutí v roku 2023 a prerokovalo najmä nasledovnú agendu.

Stav finančných prostriedkov na účtoch obce je k 30.4.2023 vo výške 2.093 tis. EUR, z toho je 1.539 tis. EUR  viazaných (najmä rezervný fond 241 tis. EUR, poplatok za rozvoj 1 031 tis. EUR, grant Lesná 156 tis. EUR). Za mesiace január až apríl obec obdržala zo ŠR podielové dane vo výške 1 035 tis. EUR, čo predstavuje 56,19 % z rozpočtovaného príjmu na rok 2023 vo výške 1 842 tis. EUR.  Celkový dlh obce bol k 31.03.2023 vo výške 249 tis. EUR, čo je 4,98 % k bežným príjmom obce. Príjmy obce k 31.3.2023 sú vo výške 2 197 tis. EUR a výdavky sú čerpané v sume 758 tis. EUR. Stav poplatku za rozvoj k 31.3.2023 je vo výške 1.031 tis. EUR, čerpanie vo výške 4 tis. EUR (prípojky EE a zamerania k projektom).

Ďalej sa poslanci venovali projektom a projektovým zámerom obce, najvýznamnejšia investícia – materská škola na Orgovánovej ul. je v procese  opakovaného verejného obstarávania. V súčasnosti prebieha ďalšia etapa rekonštrukcie Lesnej ulice – realizuje sa ďalšia časť chodníka, druhá časť pokládky káblov do zeme od Športovej ulice a od 10.5.2023 sa začne s rekonštrukciou samotnej komunikácie a osadením nového verejného osvetlenia. Obec získala grant na detské ihrisko v ZOR a takisto sa pripravuje renovácia ihriska v RŠC. Podrobnosti o stave projektov obce nájdete na https://www.miloslavov.sk/obec/projekty-obce/. Zastupiteľstvo sa takisto venovalo výsledkom dopravného prieskumu realizovaného v obci dňa 09.03.2023.

Pre ďalšie pokračovanie prác na projektoch obce OZ schválilo objednávku na II. etapu realizácie chodníka Lesná ul. (DOKARO, v.d.), obstaranie projektovej dokumentácie pre obnovu budovy obecného úradu (Green Grow, s.r.o.), pre cyklotrasu – prepojenie z Dunajskej Lužnej – do Hviezdoslavova (SCALE STUDIO a.s.).

OZ schválilo prevzatie komunikácií, verejného osvetlenia a pozemku v lokalite RZ1-2 od spoločnosti RTP 01 s.r.o. a SPECTRA INVEST s.r.o. a v lokalite Vínna alej II od spoločnosti VIKINELA s.r.o.

Takisto boli schválené žiadosti na vecné bremená na pozemkoch obce na uloženie inžinierskych sietí pre týchto žiadateľov: A. Klimová, J. Jandačka, N. Jandačka, A. Mikulicová, FELD s.r.o.nájom pozemku obce na Slnečnej ul. pre: Ľ. Hrušovský, Miloslavov.

dotáciách  na rok 2023 rozhodlo OZ nasledovne: 15 tis. EUR pre ŠKO Miloslavov, 2 200 EUR pre DHZ Miloslavov, 1 000 EUR pre Klimo dance a 500 EUR pre ECAV.

Po prehodnotení plnenia podmienok nájmov v nájomných bytoch obce OZ schválilo predĺženie nájmu o ďalšie tri roky pre p. Romana Schulcza.

Podrobnejšie informácie sú uvedené v zápisnici zo zasadnutia OZ.