Obecné zastupiteľstvo (OZ) obce Miloslavov sa zišlo na svojom 2.  zasadnutí v roku 2023 a prerokovalo najmä nasledovnú agendu.

Stav finančných prostriedkov na účtoch obce je k 28.2.2023 vo výške 1 568 tis. EUR, z toho je 930 tis. EUR  viazaných (najmä rezervný fond 246 tis. EUR, poplatok za rozvoj 520 tis. EUR, grant Lesná 156 tis. EUR ).

Za mesiace január a február obec obdržala zo štátneho rozpočtu podielové dane vo výške 518 tis. EUR, čo predstavuje 28,13 % z rozpočtovaného príjmu na rok 2023 vo výške 1 842 tis. EUR. Celkový dlh obce bol k 31.01.2023 vo výške 261 tis. EUR, čo je 5,22 % k bežným príjmom obce. Príjmy obce k 28.2.2023 sú vo výške 1 346 tis. EUR a výdavky sú čerpané v sume 478 tis. EUR. Stav poplatku za rozvoj k 28.2.2023 je vo výške 520 tis. EUR, čerpanie vo výške 7 tis. EUR (prípojky EE a zamerania k projektom).

Ďalej sa poslanci venovali projektom a projektovým zámerom obce. Najvýznamnejšia investícia – materská škola na Orgovánovej ulici ide do opakovaného verejného obstarávania, pretože zhotoviteľ odstúpil od zmluvy s obcou. Ďalej prebieha rekonštrukcia Lesnej ulice – ukončenie  prekládky EE do zeme, odstránenie stĺpov  a výstavba časti chodníkov. Ukončilo sa verejné obstarávanie na verejné osvetlenie a  samotnú komunikáciu na Lesnej ulici, s víťazmi obec uzatvorí zmluvy. Podrobnosti o stave projektov obce nájdete na  https://www.miloslavov.sk/obec/projekty-obce/.

OZ schválilo postup obce pri dočasných prenájmoch pozemkov a žiadostiach o vecné bremeno na pozemky obce z dôvodu prechodu, prejazdu a uloženia inžinierskych sietí – návrh všeobecne záväzného nariadenia bude vyvesený na úradnej tabuli obce a webe obce. Súčasne OZ schválilo prevzatie komunikácií, verejného osvetlenia a pozemku v RZ 8 od spoločnosti Reality Miloslavov s.r.o.

Na základe ukončených verejných obstarávaní zastupiteľstvo schválilo nasledovné zmluvy: so spoločnosťou Eurovia SK a.s. na rekonštrukciu Lesnej ulice, so spoločnosťou Domov Slovakia a.s. na dostavbu hygienických zariadení pre MŠ, so spoločnosťou Holing s.r.o. na spracovanie projektovej dokumentácie pre obnovu Komunitného centra a na služby stavebného dozora,

Po prehodnotení plnenia podmienok nájmov v nájomných bytoch obce OZ schválilo predĺženie nájmu o ďalšie tri roky pre p. Petra Šuliaka a p. Janu Babačovú.

Podrobnejšie informácie sú uvedené v zápisnici zo zasadnutia OZ.