4002_7652_2019_VIKINELA_Vinna_alej_II_VO_NN_oznamenie_o_zacati_stavebneho_konania