Cirkvi

Cirkvi

  • Bratská jednota baptistov
  • Evanjelická cirkev
  • Rímskokatolícka cirkev

Bratská jednota baptistov

Adresa:  
Bratská jednota baptistov
Cirkevný zbor Miloslavov
Miloslavov 246
90042 Miloslavov

Kazateľ: Mgr.Miroslav Tóth
Predseda staršovstva zboru: Robert Pokorný
Stránka: www.miloslavov.baptist.sk
Email: miloslavov@baptist.sk (otvorí sa v novom okne)
Modlitebňa v Miloslavove (miestna časť Miloslavov)

Poriadok bohoslužieb:
bohoslužby v nedeľu o 9:45 hod.
biblická hodina v stredu o 19:00 hod.

Evanjelická cirkev

Zborová farárka: Mgr. Elena Ružeková
Zborová dozorkyňa: Zuzana Jurištová

Adresa: Ev.a.v.farský úrad Košariská 190/48 900 42 Dunajská Lužná
Kontakty: www.ecav.sk tel: 02/45980130
Email: dun.luzna@ecav.sk
Evanjelický kostol v Dunajskej Lužnej
Služby Božie: v nedeľu o 10:00 hod. a o 17:30 hod.

Rímskokatolícka cirkev

Farnosť Miloslavov
Správca farnosti: Mons. Felix Mikula, diecézny kňaz Bratislavskej arcidiecézy
Kancelária farnosti: Fara sv.Alžbety, Parková ul.119, 900 42  Miloslavov
Kontakty:
Web :
www.faramiloslavov.sk

Tel: +421 2 4445 8888, +421 910 927 495

Kostol Božieho milosrdenstva Miloslavov (miestna časť Alžbetin Dvor)
Správa kostola: Ľubica Piláková
Tel: +421 904 755 592

Poriadok svätých omší:
Utorok o 18:00 hod.
Streda o 18:00 hod.
Piatok o 18:00 hod.
Sobota o  7:30 hod.
Nedeľa o 7:30 hod. a 10:30 hod.

Detské sväté omše: každá prvá nedeľa v mesiaci o 10:30 hod.
Mládežnícke sv. omše: každá posledná nedeľa v mesiaci o 10:30 hod.

Združenia a organizácie

Združenia a organizácie v obci

  • Demokratická únia žien
  • Jednota dôchodcov Slovenska

Demokratická únia žien Slovenska

Správa - Miestna Organizácia Únie žien Slovenska

Jednota dôchodcov Slovenska

Podľa stanov JDS – MO pre seniorov – členov organizuje a zabezpečuje zdravotné, kultúrne a spoločenské akcie.

1. Zdravotné -zdravotné prevencie – prednášky a besedy obvodnej lekárky - zájazdy na termálne kúpalisko -zapožičiavanie zdravotníckych pomôcok pre magnetoterapiu – generátor magnetických impulzov; reuma a ortopedické problémy – Biolampa; masážny vankúš -návšteva chorých a imobilných členov - cyklotúra – 2 x v roku

2. Kultúrne -návšteva divadiel - zájazdy za kultúrnymi pamiatkami - návšteva výstav ( Agrokomplex, Flóra, Botanická záhrada a pod.) 3. Spoločenské -posedenia -ocenenie jubilantov (kvety, balíčky) - aktívni a zaslúžilí členovia – návrh na vyznamenanie -rekreácie do Nízkych a Vysokých Tatier - zber kovového šrotu v rámci jarného a jesenného upratovania -Vianočné trhy – občerstvenie.

Výbor Miestnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska:
Predseda: Milan Krajčír – tel. 02/45 98 72 23, 0903760863
Podpredseda: Eleonóra Strnisková – tel. 0903746001
Tajomník: Kornélia Horváthová – tel. 02/4598 7281
Hospodár: Melánia Kešjarová
Členovia: Alžbeta Šátorová, Anna Muránska, Irena Stoličná

Športové kluby

Športový klub obce Miloslavov

Vážení priatelia športu,
občianske združenie Športový klub obce Miloslavov sa opäť v roku 2020 uchádza o 2% podielu zaplatenej dane za uplynulé obdobie. Daňová asignácia je výrazným podporným prostriedkom v činnosti nízkorozpočtových a neziskových organizácií akým je aj náš športový klub. Aj vďaka takto získaným finančným prostriedkom dokážeme sanovať náklady spojené s napĺňaním poslania a cieľov športového klubu ako aj čiastočne odbremeniť  obec pri správe a údržbe majetku. Získané finančné prostriedky sa snažíme investovať výlučne do rekonštrukcie a údržby športovísk v Rekreačno-športovom centre obce Miloslavov a do aktivít a činností našich členov.  Dovoľte, aby som sa v závere poďakoval v mene členov Športového klubu obce Miloslavov všetkým za podporu a pomoc pri napĺňaní poslania a cieľov nášho združenia.

Všetky potrebné podklady a informácie k poukázaniu nájdete nižšie alebo tiež na internetovej stránke:   www.rozhodni.sk

Kontakt:

Mgr. Martin Sitiar
predseda výkonného výboru
Športového klubu obce Miloslavov

tel: +421903256164
email: skmiloslavov@gmail.com
web:  www.skomiloslavov.sk

Údaje o prijímateľovi pre asignáciu dane:
IČO: 30868106

Právna forma: Občianske združenie podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov
Obchodné meno (názov): Športový klub obce Miloslavov
Sídlo: Alžbetin Dvor č. 181, 900 42 Miloslavov

Fakturačná adresa:
Športový klub obce Miloslavov
Alžbetin Dvor č. 181
900 42 Miloslavov

IČO: 30868106
DIČ: 2022340848
IBAN: SK34 1100 0000 0026 2507 4420

Postup - 2 % z dane sa poukazujú prostredníctvom špeciálnych tlačív, v závislosti od toho, kto poukazuje:

1) Zamestnanci poukazujú výlučne prostredníctvom:
a) Vyhlásenie (editovateľné PDF)  Vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby_1
b) Potvrdenie o zaplatení dane (editovateľné PDF) Potvrdenie-o-zaplateni-dane-z-prijmov-zo-zavislej-cinnosti_1

2) Fyzické osoby podávajúce daňové priznanie prostredníctvom:
a) Daňové priznanie typu A (editovateľné PDF) Danove-priznanie-k-dani-z-prijmov-FO-A__2019
b) Daňové priznanie typu B (editovateľné PDF) Danove-priznanie-k-dani-z-prijmov-FO-B__2019

3) Ak chce dobrovoľník poukázať 3% z dane, príloží:
a) Potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti  (vysielajúca organizácia) Dobrovolnictvo_vyslanie_2019
b) Potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti (príjemca) Dobrovoľníctvo_prijmateľ_2019

4) Právnické osoby prostredníctvom:
a) Daňové priznanie právnickych osôb (PDF) Danove_priznanie_pravnicke_osoby_2019

5) Časové lehoty na poukázanie 2%:
15.1.2020 - Komora notárov SR zverejní definitívny Zoznam príjmateľov 2% na rok 2020 Zoznam 2019_2020_Financna sprava_WEB
15.2.2020 - 
Posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb
31.03.2020 - Posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie  - v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov)

Ak fyzická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne.

31.03.2020 - Posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane – POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%. Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2020 môže poukázať iba 1,0% z dane.

Ak právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak “2%” poukazuje v tomto predĺženom termíne!
Pokiaľ má právnická osoba hospodársky rok odlišný od kalendárneho roka, podáva daňové priznanie a poukazuje 2% v termíne na podanie daňového priznania.

30.04.2020 - Posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane)

6) Ako je upravé dobrovoľníctvo
Dobrovoľníci, ktorí v roku 2019 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín, môžu v roku 2020 poukázať nie 2% ale 3%. Ak chce dobrovoľník poukázať 3% z dane, musí získať Potvrdenie o tom, že v roku 2019 odpracoval dobrovoľnícky minimálne 40 hodín. Toto Potvrdenie môže vystaviť tzv. Vysielajúca organizácia, alebo tzv. Prijímateľ. 

Vysielajúca organizácia je tá, ktorá vysiela “svojho” dobrovoľníka, aby vykonal nejakú aktivitu v prospech niekoho iného, alebo napr. do zahraničia – musí to byť “organizácia”, teda Potvrdenie ako Vysielajúca organizácia nemôže vystaviť samostatná osoba.
Prijímateľ je ten, v prospech koho dobrovoľník vykonáva aktivity – teda Potvrdenie ako Prijímateľ môže vystaviť ako nejaká organizácia, tak aj samotná fyzická osoba, v prospech ktorej dobrovoľník niečo vykonával.
Dobrovoľník nemusel odpracovať 40 hodín výlučne v prospech iba 1 organizácie, či jednotlivca- počet minimálne 40 hodín tak môže “vyskladať” aj z viacerých Potvrdení od viacerých organizácií a jednotlivcov – spolu to však musí tvoriť minimálne 40 hodín.

Ak dobrovoľník získa Potvrdenie (potvrdenia) o odpracovaní minimálne 40 hodín, tak môže poukázať 3% z dane:
a) Ak podáva daňové priznanie, tak v kolónke o poukázaní podielu zaplatenej dane OZNAČÍ, že poukazuje sumu do výšky 3% (DP typ A alebo DP typ B). Povinnou prílohou k daňovému priznaniu sa tak stáva Potvrdenie/Potvrdenia o odpracovaní 40 hodín.
b) Ak ide o zamestnanca, tak vo Vyhlásení uvedú sumu do výšky 3% a taktiež POVINNOU prílohou k Vyhláseniu sa stáva Potvrdenie/Potvrdenia o odpracovaní 40 hodín (+ Potvrdenie o zaplatení dane, tak ako aj po minulé roky).

Dobrovoľník môže poukázať 3% z dane KTORÉMUKOĽVEK prijímateľovi, ktorý je uvedený v Zozname prijímateľov - nemusí teda poukázať 3% z dane tej organizácii, ktorá mu vystavila Potvrdenie (tá dokonca ani nemusí byť v Zozname prijímateľov).
Organizácia (alebo jednotlivec), ktorá vystaví Potvrdenie o odpracovaní XX hodín dobrovoľníckej práce, musí vedieť preukázať pri prípadnej kontrole, že čo a kedy dobrovoľník vykonával - odporúčame teda pre prípad kontroly mať evidovanú dochádzku, výsledky aktivít dobrovoľníka, foto/video záznam, správy z projektov/.
Dobrovoľníkov nie je potrebné registrovať na žiadnom úrade, ministerstve, atď., ani Zoznam dobrovoľníkov nie je potrebné nikam zasielať.