Cirkvi

Cirkvi

  • Bratská jednota baptistov
  • Evanjelická cirkev
  • Rímskokatolícka cirkev

Bratská jednota baptistov

Adresa:  
Bratská jednota baptistov
Cirkevný zbor Miloslavov
Miloslavov 246
90042 Miloslavov

Kazateľ: Mgr.Miroslav Tóth
Predseda staršovstva zboru: Robert Pokorný
Stránka: www.miloslavov.baptist.sk
Email: miloslavov@baptist.sk (otvorí sa v novom okne)
Modlitebňa v Miloslavove (miestna časť Miloslavov)

Poriadok bohoslužieb:
bohoslužby v nedeľu o 9:45 hod.
biblická hodina v stredu o 19:00 hod.

Evanjelická cirkev

Zborová farárka: Mgr. Elena Ružeková
Zborová dozorkyňa: Zuzana Jurištová

Adresa: Ev.a.v.farský úrad Košariská 190/48 900 42 Dunajská Lužná
Kontakty: www.ecav.sk tel: 02/45980130
Email: dun.luzna@ecav.sk
Evanjelický kostol v Dunajskej Lužnej
Služby Božie: v nedeľu o 10:00 hod. a o 17:30 hod.

Rímskokatolícka cirkev

Farnosť Miloslavov
Správca farnosti: Mons. Felix Mikula, diecézny kňaz Bratislavskej arcidiecézy
Kancelária farnosti: Fara sv.Alžbety, Parková ul.119, 900 42  Miloslavov
Kontakty:
Web :
www.faramiloslavov.sk

Tel: +421 2 4445 8888, +421 910 927 495

Kostol Božieho milosrdenstva Miloslavov (miestna časť Alžbetin Dvor)
Správa kostola: Ľubica Piláková
Tel: +421 904 755 592

Poriadok svätých omší:
Utorok o 18:00 hod.
Streda o 18:00 hod.
Piatok o 18:00 hod.
Sobota o  7:30 hod.
Nedeľa o 7:30 hod. a 10:30 hod.

Detské sväté omše: každá prvá nedeľa v mesiaci o 10:30 hod.
Mládežnícke sv. omše: každá posledná nedeľa v mesiaci o 10:30 hod.

Združenia a organizácie

Združenia a organizácie v obci

  • Demokratická únia žien
  • Jednota dôchodcov Slovenska

Demokratická únia žien Slovenska

Správa - Miestna Organizácia Únie žien Slovenska

Jednota dôchodcov Slovenska

Podľa stanov JDS – MO pre seniorov – členov organizuje a zabezpečuje zdravotné, kultúrne a spoločenské akcie.

1. Zdravotné -zdravotné prevencie – prednášky a besedy obvodnej lekárky - zájazdy na termálne kúpalisko -zapožičiavanie zdravotníckych pomôcok pre magnetoterapiu – generátor magnetických impulzov; reuma a ortopedické problémy – Biolampa; masážny vankúš -návšteva chorých a imobilných členov - cyklotúra – 2 x v roku

2. Kultúrne -návšteva divadiel - zájazdy za kultúrnymi pamiatkami - návšteva výstav ( Agrokomplex, Flóra, Botanická záhrada a pod.) 3. Spoločenské -posedenia -ocenenie jubilantov (kvety, balíčky) - aktívni a zaslúžilí členovia – návrh na vyznamenanie -rekreácie do Nízkych a Vysokých Tatier - zber kovového šrotu v rámci jarného a jesenného upratovania -Vianočné trhy – občerstvenie.

Výbor Miestnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska:
Predseda: Milan Krajčír – tel. 02/45 98 72 23, 0903760863
Podpredseda: Eleonóra Strnisková – tel. 0903746001
Tajomník: Kornélia Horváthová – tel. 02/4598 7281
Hospodár: Melánia Kešjarová
Členovia: Alžbeta Šátorová, Anna Muránska, Irena Stoličná

Športové kluby

Športový klub Miloslavov

Vážení priatelia športu,
občianske združenie Športový klub obce Miloslavov sa opäť v roku 2019 uchádza o 2% podielu zaplatenej dane za uplynulé obdobie. Daňová asignácia je výrazným podporným prostriedkom v činnosti nízkorozpočtových a neziskových organizácií akým je aj náš športový klub. Aj vďaka takto získaným finančným prostriedkom dokážeme čiastočne pokryť náklady spojené s napĺňaním poslania a cieľov športového klubu a v neposlednom rade sa snažíme finančne odbremeniť  obec. Získané finančné prostriedky sa snažíme investovať výlučne do rekonštrukcie a údržby športovísk v Rekreačno-športovom centre obce Miloslavov a do aktivít a činností našich členov.  Dovoľte, aby som sa v závere poďakoval v mene členov Športového klubu obce Miloslavov všetkým za podporu a pomoc pri napĺňaní poslania a cieľov nášho združenia.

Všetky potrebné podklady k poukázaniu nájdete nižšie alebo tiež na internetovej stránke:  www.skomiloslavov.sk   www.rozhodni.sk

Kontakt:

Mgr. Martin Sitiar
predseda výkonného výboru
Športového klubu obce Miloslavov

tel: +421903256164
email: skmiloslavov@gmail.com
web:  www.skomiloslavov.sk

Údaje o prijímateľovi pre asignáciu dane:
IČO: 30868106

Právna forma: Občianske združenie podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov
Obchodné meno (názov): Športový klub obce Miloslavov
Sídlo: Alžbetin Dvor č. 181, 900 42 Miloslavov

Fakturačná adresa:
Športový klub obce Miloslavov
Alžbetin Dvor č. 181
900 42 Miloslavov

IČO: 30868106
DIČ: 2022340848
IBAN: SK34 1100 0000 0026 2507 4420

Postup poukázania 2% dane: 

2 % z dane sa poukazujú prostredníctvom špeciálnych tlačív, v závislosti od toho, kto poukazuje:

1) Zamestnanci poukazujú výlučne prostredníctvom:

Potvrdenie-o-zaplateni-dane_1

Vyhlasenie_o_poukazani_podielu

2) Fyzické osoby podávajúce daňové priznanie prostredníctvom: 

Danove-priznanie-k-dani-z-prijmov-FO-A__2018_1

Danove-priznanie-k-dani-z-prijmov-FO-B__2018

3) Ak chce dobrovoľník poukázať 3% z dane, príloží: 

Dobrovolnictvo_vyslanie_2018

Dobrovoľníctvo_prijmateľ_2018

Dobrovoľník_úprava

4) Právnické osoby prostredníctvom:

Danove-priznanie-k-dani-z-prijmov-PO__2018

5) Časové lehoty na poukázanie 2%:

Casove_lehoty_2%