Starosta

Starosta obce je najvyšším výkonným orgánom obce, ktorého volia obyvatelia obce v priamych voľbách na obdobie 4 rokov. Je štatutárnym orgánom obce v majetkovoprávnych vzťahoch obce a v p pracovnoprávnych vzťahoch pracovníkov obce. V administratívnych vzťahoch je správnym orgánom.

Milan Baďanský

E-mail
milan.badansky@miloslavov.sk

 

Hlavné úlohy

 • Zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva
 • Vykonáva obecnú správu
 • Zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, právnickým a fyzickým osobám
 • Rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom, štatútom obce alebo iným rozhodnutím vyhradené obecnému zastupiteľstvu
 • Uschováva obecnú pečať a obecnú zástavu a používa obecné insígnie
 • Podpisuje všeobecne záväzné nariadenia obce a uznesenia obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo

Poslanci obecného zastupiteľstva


Ing. Renáta Bačová
renata.bacova@miloslavov.sk


Ing. Tatiana Cabalová PhD.
tatiana.cabalova@gmail.com


JUDr. Lucia Falbová
l.falbova@gmail.com


Ing. Jarmila Grujbárová
grujbarova@luxorka.sk


Ivan Húska
ivan_huska@centrum.sk


Ing. Martin Majerech
martin.majerech@centrum.sk


Milan Matušek
ovi@ovi.sk

Zasady_odmenovania_OZ_01_05_2017

Rokovaci_poriadok_OZ_02082018

Obecné komisie

 • Sociálna
 • Šport a verejný poriadok
 • Školstvo a kultúra
 • Rozvoj obce
 • Posudzovanie verejného záujmu

Predseda komisie
Ivan Húska

Členovia: 
Mgr. Martin Sitiar
Viktor Riegel
Robert Pokorný
Miroslav Snopek
Ing. Ľubor Halanda

Sekcia pre verejný poriadok:
Milan Matušek

Členovia:
Vladimír Kopčok
Marek Jurišta
Jakub Strapek
Zsolt Zöllei

Zapisnica_komisie_Sportu_verejneho_poriadku_03102017
Zapisnica_komisie_Sportu_verejneho_poriadku_22102016

Predseda komisie
Ing. Tatiana Cabalová, PhD.

Členovia: 
Peter Antalík
Bc. Ladislav Bučík
Martin Čierny
Katarína Horváthová
PaedDr. Alena Jančeková
Mgr. Martina Kerteszová
Bc. Monika Neupauerová
Mgr. Darina Ribárová
Peter Slivka

Zapisnica_02_24062019
Zapisnica_02_19022019
Zapisnica 01_18062018
Zapisnica_02_12062017
Zapisnica_01_28022017
Zapisnica_03_01102015
Zapisnica_02_06072015
Zapisnica_01_03022015

Predseda komisie
Ing. Jarmila Grujbárová

Sekcia pre územné plánovanie
Ing. Renáta Bačová

Finančná sekcia
Ing. Jarmila Grujbárová

Sekcia pre projekty obce
Ing. Martin Majerech

Sekcia pre komunikáciu
Bc. Ladislav Bučík

Členovia:
Ing. Lenka Pliešovská
Ing. Pavol Karaba
Vladimír Vrána
Peter Čačo
Mgr. Milada Kováčová
Ing. Silvia Rajčányová

Zapisnica_KROM_04_20082019
Zapisnica_KROM_03_17072019
Zapisnica_KROM_02_13062019
Zapisnica_KROM_01_04022019
Zapisnica KPROM_13092018
Zapisnica_KPROM_11122017
Zapisnica_KPROM_24112017
Zapisnica_KPROM_14092017

Prioritnou úlohou komisie je usmerňovať celkový rozvoj obce smerujúci k zvýšeniu kvality života občanov.

Činnosť komisie je rozdelená do piatich celkov:

 • Finančná činnosť
 • Investičné zámery
 • Infraštruktúra
 • Informatizácia
 • Aktualizácia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Predseda komisie
Ing. Renáta Bačová

Členovia:
Ing. Jarmila Grujbárová
Ing. Tatiana Cabalová PhD.

Činnosť Komisie verejného záujmu:

 • Prijíma písomné oznámenia v rozsahu článku 7 Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov od starostu obce, v prípade pochybností je komisia oprávnená požadovať od dotknutých funkcionárov vysvetlenie
 • Podáva podnety príslušnému daňovému orgánu na začatie konania podľa Zákona NR SR č.511/1992 Z. z. o správe daní a poplatkov na preskúmanie úplnosti a pravdivosti písomných oznámení
 • Sprístupňuje informácie o prijatých písomných oznámeniach v rozsahu a spôsobom ustanoveným v článku 7, ods. 1 Zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
 • Predkladá návrhy na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu
 • Skúma podnety na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu
 • Udeľuje výnimky podľa článku 8, ods. 4 Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov starostov i, obce do jedného roka od ukončenia funkcie zo záväzkov uvedených v článku 8, ods. 1 Ústavného zákonač. 357/2004 Z. z. o ochrane záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
 • Kontroluje dodržiavanie príslušných ustanovení ústavného zákona a predkladanie návrhov OZ

Kontrolór obce

Hlavným kontrolórom obce je JUDr.Mário Vanc, LL.M. ktorý bol do funkcie zvolený dňa 22.9.2016 uznesením č. 135/2016 na obdobie 6 rokov.

Plan kontrolnej cinnosti_I_polrok_2019
Plan_kontrolnej_cinnosti_09_2018_02_2019
Plan_kontrolnej_cinnosti_03_az_08_2018