Starosta

Starosta obce je najvyšším výkonným orgánom obce, ktorého volia obyvatelia obce v priamych voľbách na obdobie 4 rokov. Je štatutárnym orgánom obce v majetkovoprávnych vzťahoch obce a v p pracovnoprávnych vzťahoch pracovníkov obce. V administratívnych vzťahoch je správnym orgánom.

Milan Baďanský

E-mail
starosta@miloslavov.sk

Hlavné úlohy

 • Zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva
 • Vykonáva obecnú správu
 • Zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, právnickým a fyzickým osobám
 • Rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom, štatútom obce alebo iným rozhodnutím vyhradené obecnému zastupiteľstvu
 • Uschováva obecnú pečať a obecnú zástavu a používa obecné insígnie
 • Podpisuje všeobecne záväzné nariadenia obce a uznesenia obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo

Poslanci obecného zastupiteľstva

Rokovaci_poriadok_OZ_v_Miloslavove

Obecné komisie

 • Sociálna
 • Šport a verejný poriadok
 • Školstvo a kultúra
 • Rozvoj obce
 • Posudzovanie verejného záujmu

Predseda komisie
Bc. Ladislav Bučík

Členovia:
Ing. Renáta Bačová
Mgr. Martin Majerech
Bc. Róbert Hudák
Katarina Horváthová

Predseda komisie
Ing. Roman Horváth

Podpredseda komisie pre verejný poriadok
Milan Matušek

Členovia:
Jana Bakošová
Viktor Riegel
Mgr. Martin Sitiar

Predseda komisie
Mgr.Ľuboš Majer

Členovia:
Jana Bakošová
PaedDr. Alena Jančeková
Bc. Róbert Hudák
Katarína Kopčoková
Roman Plačintár

Predseda komisie
Ing. Renáta Bačová

Podpredseda pre finančnú sekciu
Ing. Jarmila Grujbárová

Podpredseda pre projektovú sekciu
Ing. Pavol Karaba

Členovia:
Ing. Roman Horváth
Mgr. Ľuboš Majer
Ing. Marianna Bajlová
Peter Čačo
Dr. Ondrej Kubík, PhD.
Ing. Gustáv Kušnír
Mgr. Milada Kováčová

Prioritnou úlohou komisie je usmerňovať celkový rozvoj obce smerujúci k zvýšeniu kvality života občanov.

Činnosť komisie je rozdelená do piatich celkov:

 • Finančná činnosť
 • Investičné zámery
 • Infraštruktúra
 • Informatizácia
 • Aktualizácia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Predseda komisie
Ing. Jarmila Grujbárová

Činnosť Komisie verejného záujmu:

 • Prijíma písomné oznámenia v rozsahu článku 7 Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov od starostu obce, v prípade pochybností je komisia oprávnená požadovať od dotknutých funkcionárov vysvetlenie
 • Podáva podnety príslušnému daňovému orgánu na začatie konania podľa Zákona NR SR č.511/1992 Z. z. o správe daní a poplatkov na preskúmanie úplnosti a pravdivosti písomných oznámení
 • Sprístupňuje informácie o prijatých písomných oznámeniach v rozsahu a spôsobom ustanoveným v článku 7, ods. 1 Zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
 • Predkladá návrhy na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu
 • Skúma podnety na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu
 • Udeľuje výnimky podľa článku 8, ods. 4 Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov starostov i, obce do jedného roka od ukončenia funkcie zo záväzkov uvedených v článku 8, ods. 1 Ústavného zákonač. 357/2004 Z. z. o ochrane záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
 • Kontroluje dodržiavanie príslušných ustanovení ústavného zákona a predkladanie návrhov OZ

Kontrolór obce

Hlavným kontrolórom obce je JUDr.Mário Vanc, LL.M. ktorý bol do funkcie zvolený dňa 22.9.2016 uznesením č. 135/2016 na obdobie 6 rokov.