Starosta

Starosta obce je najvyšším výkonným orgánom obce, ktorého volia obyvatelia obce v priamych voľbách na obdobie 4 rokov. Je štatutárnym orgánom obce v majetkovoprávnych vzťahoch obce a v p pracovnoprávnych vzťahoch pracovníkov obce. V administratívnych vzťahoch je správnym orgánom.

Milan Baďanský

E-mail
starosta@miloslavov.sk

Hlavné úlohy

 • Zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva
 • Vykonáva obecnú správu
 • Zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, právnickým a fyzickým osobám
 • Rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom, štatútom obce alebo iným rozhodnutím vyhradené obecnému zastupiteľstvu
 • Uschováva obecnú pečať a obecnú zástavu a používa obecné insígnie
 • Podpisuje všeobecne záväzné nariadenia obce a uznesenia obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo

Poslanci obecného zastupiteľstva

Rokovaci_poriadok_OZ_v_Miloslavove

Zasady_odmenovania_OZ_01_05_2017

Obecné komisie

 • Sociálna
 • Šport a verejný poriadok
 • Školstvo a kultúra
 • Rozvoj obce
 • Posudzovanie verejného záujmu

Predseda komisie
Bc. Ladislav Bučík

Členovia:
Ing. Renáta Bačová
Mgr. Martin Majerech
Bc. Róbert Hudák
Katarína Horváthová

Zapisnica_socialnej_komisie_Miloslavov_07092017
Zapisnica_socialnej_komisie_Miloslavov_25062015
Zapisnica_socialnej_komisie_Miloslavov_15032015

Predseda komisie
Ing. Roman Horváth

Podpredseda komisie pre verejný poriadok
Milan Matušek

Členovia:
Jana Bakošová
Viktor Riegel
Mgr. Martin Sitiar

Zapisnica_komisie_Sportu_verejneho_poriadku_03102017
Zapisnica_komisie_Sportu_verejneho_poriadku_22102016

Predseda komisie
Mgr.Ľuboš Majer

Členovia:
Jana Bakošová
PaedDr. Alena Jančeková
Bc. Róbert Hudák
Katarína Kopčoková
Roman Plačintár

Zapisnica 01_18062018
Zapisnica_02_12062017
Zapisnica_01_28022017
Zapisnica_03_01102015
Zapisnica_02_06072015
Zapisnica_01_03022015

Predseda komisie
Ing. Renáta Bačová

Podpredseda pre finančnú sekciu
Ing. Jarmila Grujbárová

Podpredseda pre projektovú sekciu
Ing. Pavol Karaba

Členovia:
Ing. Roman Horváth
Mgr. Ľuboš Majer
Ing. Marianna Bajlová
Peter Čačo
Dr. Ondrej Kubík, PhD.
Ing. Gustáv Kušnír
Mgr. Milada Kováčová

Zapisnica KPROM_13092018
Zapisnica_KPROM_11122017
Zapisnica_KPROM_24112017
Zapisnica_KPROM_14092017

Prioritnou úlohou komisie je usmerňovať celkový rozvoj obce smerujúci k zvýšeniu kvality života občanov.

Činnosť komisie je rozdelená do piatich celkov:

 • Finančná činnosť
 • Investičné zámery
 • Infraštruktúra
 • Informatizácia
 • Aktualizácia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Predseda komisie
Ing. Jarmila Grujbárová

Činnosť Komisie verejného záujmu:

 • Prijíma písomné oznámenia v rozsahu článku 7 Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov od starostu obce, v prípade pochybností je komisia oprávnená požadovať od dotknutých funkcionárov vysvetlenie
 • Podáva podnety príslušnému daňovému orgánu na začatie konania podľa Zákona NR SR č.511/1992 Z. z. o správe daní a poplatkov na preskúmanie úplnosti a pravdivosti písomných oznámení
 • Sprístupňuje informácie o prijatých písomných oznámeniach v rozsahu a spôsobom ustanoveným v článku 7, ods. 1 Zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
 • Predkladá návrhy na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu
 • Skúma podnety na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu
 • Udeľuje výnimky podľa článku 8, ods. 4 Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov starostov i, obce do jedného roka od ukončenia funkcie zo záväzkov uvedených v článku 8, ods. 1 Ústavného zákonač. 357/2004 Z. z. o ochrane záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
 • Kontroluje dodržiavanie príslušných ustanovení ústavného zákona a predkladanie návrhov OZ

Kontrolór obce

Hlavným kontrolórom obce je JUDr.Mário Vanc, LL.M. ktorý bol do funkcie zvolený dňa 22.9.2016 uznesením č. 135/2016 na obdobie 6 rokov.
Plan_kontrolnej_cinnosti_09_2018_02_2019
Plan_kontrolnej_cinnosti_03_az_08_2018